Skip to content

admin

Kodi Penal

  • by

Në Kodin Penal të Kosovës të hyrë në fuqi në Janar të vitit 2013[1] përmendet tre herë fjala privatësi. Një herë në Nenin 70, par… Read More »Kodi Penal