Skip to content

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si dhe të Ligjit për Gjykatat, u  vunë themelet e një strukture të re organizative të gjyqësorit, si dhe, u vendosën premisat mbi të cilat ndërtohet një gjyqësor i pavarur i cili administrohet nga vetë profesionistët e gjyqësorit.… Read More »Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Avokati i popullit

Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe rregulloret e mëhershme të UNMIK-ut nr. 2000/38, nr. 2006/06 dhe nr. 2007/15, kanë përcaktuar misionin e Avokatit të Popullit, për të marrë dhe për të hetuar ankesa nga çdo person në Kosovë, që pretendon se i janë shkelur të drejtat nga autoritetet publike në Kosovë. Kushtetuta e Republikës së… Read More »Avokati i popullit

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Roli, mandati dhe përgjegjësitë e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është që të sigurohet se kontrolluesit respektojnë obligimet e tyre rreth mbrojtjes së të dhënave personale dhe se subjektet e të dhënave informohen rreth të drejtave dhe obligimeve të tyre në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Agjencia Shtetërore… Read More »Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale