Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si dhe të ...
Lexoni Më Tepër…

Avokati i popullit

Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe rregulloret e mëhershme të UNMIK-ut nr. 2000/38, nr. 2006/06 dhe nr. 2007/15, kanë përcaktuar ...
Lexoni Më Tepër…

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Roli, mandati dhe përgjegjësitë e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është që të sigurohet se kontrolluesit respektojnë ...
Lexoni Më Tepër…