Skip to content

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  • by

Roli, mandati dhe përgjegjësitë e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është që të sigurohet se kontrolluesit respektojnë obligimet e tyre rreth mbrojtjes së të dhënave personale dhe se subjektet e të dhënave informohen rreth të drejtave dhe obligimeve të tyre në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale siguron, në mënyrë të pavarur, zbatimin e brendshëm të dispozitave të ligjit dhe mbanë regjistrin e sistemit të dosjeve.

 

http://www.amdp-rks.org/