Skip to content

Raportet e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke pasur status të pavarur, ka përgjegjësinë ligjore për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale. Këshilldhënia organeve publike dhe private, marrja e vendimeve për ankesat e paraqitura, inspektimet dhe kontrollet, informimi i publikut, si dhe promovimi e përkrahja e të drejtave themelore… Read More »Raportet e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Raportet e Avokatit te Popullit

Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (nenet 132-135) Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) përcaktohet si kategori kushtetuese, përkatësisht si institucion i pavarur kushtetues.1 Avokati i Popullit mbikëqyr, promovon dhe mbron të drejtat dhe liritë themelore të personave fizik dhe juridik nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, institucioneve dhe… Read More »Raportet e Avokatit te Popullit