Važeći Zakon i implementacija

  • od

Ovaj rad ima za cilj da okupi pravni okvir na zaštitu privatnosti i slobode govora. Dok su vidno posmatrani kao dva različita koncepta, u stvarnosti oni su dve strane istog novčića. Pa ipak, oba područja prikazuju individualne karakteristike, posebno u vezi kodifikacije koje opravdavaju poseban tretman u ovom radu.

Na osnovu ovog razumevanja, u prvom odeljku fokusiranom na privatnost, ovaj rad će prvenstveno označiti sledeće zakone kao fokusne elemente relevantnog pravnog okvira: sekundarno primenljivog zakona Evropske Unije, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku, Zakona o pristupu javnim dokumentima, Zakonu o elektronskim nadzorima i Zakon o elektronskim komunikacijama.

Drugi odeljak će biti posvećen pitanjima slobode govora i štampe i analizi sledećih bitnih zakona: Zakona o tajnosti podataka, Građanskog Zakona o kleveti i uvredi, Zakonu o zaštiti uzbunjivača, Zakonu o nezavisnoj komisiji za medije i Kodeksu za štampu.

Iako je pitanje privatnosti kompleksno, protežući se iznad zakonskog stanovišta u društvenim, kulturnim i političkim dimenzijama, u ovom radu će biti pregledana i raspravljana samo pravna perspektiva, posmatrajući izbliza odeljak o pristupu zainteresovanih strana uključujući aspekte dostupnosti aktera u ovom zakonu.

Važeći Zakon i implementacija