Besplatni podaci – Prakse prikupljanja i obrade ličnih podataka iz privatnog sektora

  • od

Skoro sve naše dnevne aktivnosti generišu podatke, našu elektronsku komunikaciju, bankarske transakcije, medicinsku dokumentaciju, čak i naše sklonosti prema namirnicama, kada se stave zajedno mogu da daju dovoljno informacija za matematičko modeliranje ili algoritam da se izgradi naš profil, da zadovolji radoznalost trgovca. Prema tome privatna industrija je sve više zainteresovanija da zna ko su njeni klijenti, prikupljanjem ličnih podataka i razumevajući ih bolje.

Ovaj dokument elaborira načine kojima privatni sektor tretira lične podatke u vezi sa privatnošću i zaštitom ličnih podataka. On obuhvata one sektore koji se najčešće bave osetljivim informacijama i gde je rizik od zloupotrebljavanja prava na privatnost veći; analizira pristup finansijskih institucija (bankarskih), zdravstvenih usluga, osiguravajućih društava, telekomunikacionih kompanija i medijskih usluga da bi videli, između ostalog, nivo postignute usklađenosti (sa propisima).

Dokument ilustruje postupak za tretman i obradu ličnih podataka, količinu podataka koji se prikupljaju od strane privatnog sektora, kao i procedure za rešavanje kršenja privatnosti.

Dokument pruža pregled kako se lični podaci prikupljaju i tretiraju od strane privatnog sektora na Kosovu, a takođe se bavi praksom korišćenja ovih podataka koji bi ustanovili najveće probleme u javnim politikama; implikacije prikupljanja, čuvanje i obradu ličnih podataka; usklađenost operatora sa propisima u zemlji, kao i usklađenost skorašnjeg sa međunarodnim direktivama.

Besplatni podaci – Prakse prikupljanja i obrade ličnih podataka iz privatnog sektora